מדיניות פרטיות

מפעילי האתר רואים חשיבות רבה במתן פרטיות למשתמשים באתר האינטרנט www.sublet.co.il אשר הזכויות בו מצויות בבעלותה והמופעל על ידה ( "האתר" ). לכן, חשוב לנו להקנות לך ידע בדבר האופן בו אנו אוספים מידע לגבי המשתמשים והאופן בו אנו עושים שימוש במידע זה.

עם כניסתך לאתר ושימושך בו, אתה נותן את הסכמתך לתנאים ולהוראות הקבועות במסמך מדיניות זה. כמו כן עם הרשמתך לאתר, הינך נותן את הסכמתך המפורשת לשליחתו של מידע פרסומי אליך, כפי שיפורט במסמך זה.

החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר, ברישום אשר יכלול פרטים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, כל המבקש לפרסם מודעה באתר, יידרש לציין פרטי התקשרות עימו, למשתמשי האתר שיבקשו להשיב למודעתו. במידה ותבחר שלא למסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין מפורשות באתר, תהיה החברה רשאית למנוע את שימושך באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. לפיכך, ככל שאינך מסכים לאיזה מהוראותיו ו/או התנאים הקבועים במסמך זה, הינך מתבקש שלא להיכנס ושלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או באיזה מתכניו.

החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את המדיניות, כולה או חלקה, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש ו/או בכתב. כל שינוי שתעשה כאמור החברה, ייכנס לתוקפו באופן מיידי וכל כניסה וכל שימוש מכל מין וסוג שהוא שתעשה באתר ו/או באיזה מתכניו, יהווה את הסכמתך לשינויים שנעשו במסמך מדיניות זה.


המידע הנאסף והשימוש בו

המידע הנאסף לגבי כל משתמש הינו הן זה המוזן על ידך, הן זה הנאסף באתר במסגרת השימוש שאתר עושה בו והן זה הנלמד מאופן ותוכן השימוש שלך. מידע זה נחלק לשני סוגים, האחד מידע שיש בו כדי להעיד על זהותך, כדוגמת פרטים אישיים שתזין במסגרת השימוש וכיו"ב, ואילו השני מידע שאין בו כדי להעיד על זהותך, כדוגמת העמודים בהם צפית, מודעות בהן התעניינת וכיו"ב.

השימוש באתר אינו טעון הזנתו של מידע מזהה, אולם ככל שתבקש לעשות שימוש באיזה מתכני האתר, ייתכן ותתבקש להזין מידע זה או לחלופין, ייתכן ומידע זה יתקבל בידינו מידי צדדים שלישיים, מפרסמי המודעות באתר. בנוסף, מאפשר השימוש באתר, איסופו של מידע שאינו מזהה באשר למשתמש, קרי איסופו של מידע טכני באשר למחשב בו אתה עושה שימוש, פרטים טכניים של המשתמש שלך ברשת וכן כל מידע נוסף שיוזן על ידך במסגרת השימוש (בניגוד לפרטים כדוגמת פרטיים אישיים, פרטי אשראי וכיו"ב).

המידע שייאסף כאמור, יישמר על ידי החברה במאגריה וייעשה בו שימוש בהתאם להוראות מסמך זה והדין, בין היתר לצורך העשרת התכנים המוצעים לך בעת עיונך ושימושך באתר וכן העשרת התכנים המוצעים לכלל משתמשי האתר. המידע עוד יסייע בידי החברה לצורך עריכתם של נתונים סטטיסטיים בדבר פילוח המשתמשים השונים באתר והתכנים המבוקשים על ידם, וכן ככל שנרשמת כאמור לאיזה מתכני האתר, יאפשר שליחתו של מידע פרסומי, הן של החברה והן של מפרסמים שונים, אלא ככל שתבקש להסיר פרטיך מרשימות דיוור אלה, כפי שיצוין להלן.

לידיעתך, באפשרותך לפעול למניעת שמירתו של מידע טכני עקב שימושך באתר ו/או בתכניו, כדוגמת מידע אודות דפי האינטרנט בהם עיינת וכדומה, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן המחשב שלך בהתאם להוראות ולהנחיות של הגורמים הבעלים ו/או המנהלים ו/או המפעילים של הדפדפן בו הינך משתמש. יחד עם זאת שימת ליבך כי ייתכן ושינוי הגדרות אלה, יימנע מאפשרותך לעשות שימוש עתידי באתר ו/או בחלק מתכניו או לחילופין, לא יאפשר לנו לפעול להתאמת האתר ו/או תכניו, לתחומי העניין שלך. כמו כן וככל שביקשת מהמחשב לזכור אוטומטית את סיסמת הכניסה שלך לאתר, ייתכן ששינוי ההגדרות יבטל את הכניסה האוטומטית ותתבקש להזמין את סיסמת הכניסה בשנית בכניסתך הבאה לאתר.


אבטחת מידע

אנא שימת ליבך לכך שאמנם החברה פועלת על מנת לצמצם כל חשיפה וכל סיכון לחדירה שאינה מורשית לאתר ולמידע הנאסף כאמור, אך אין באפשרות החברה להבטיח כי אלו יהיו חסינים לחלוטין. שימושך על כן באתר הינו על אחריותך הבלעדית, הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה לעניין זה, מסכים, מצהיר ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל הוצאה, הפסד, נזק ו/או אבדן לגוף ו/או לרכוש כתוצאה משימושך באתר ו/או חשיפת המידע כאמור בשל חדירה שאינה מורשית.


צדדים שלישיים

המידע המזהה שתזין כאמור ויישמר במאגר המידע של החברה, לא יועבר לצדדים שלישיים אלא ככל שתשיב לאילו מהמודעות המתפרסמות באתר, באמצעות האתר. מידע זה יימסר עוד לצדדים שלישיים בנסיבות בהן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, יש במסירת המידע כדי לסייע לך במניעת נזק ו/או אבדן מכל מין וסוג שהוא לגוף ו/או לרכוש, לך או לכל צד שלישי אחר, בנסיבות בהן תידרש לכך החברה על פי דין ובנסיבות בהן תסבור החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי הפרת ו/או ניסית להפר את תנאי השימוש של האתר ו/או את הוראות מסמך זה ו/או את הוראות הדין. כמו כן החברה תהיה רשאית למסור את המידע בנסיבות בהן מכרה, העבירה ו/או המחתה את זכויותיה ו/או חובותיה בקשר עם פעילותה, כולה או חלקה, לרבות אך לא למעט האתר, לכל צד שלישי אחר.

ככל שבמסגרת ביקורך באתר תעיין גם בתכנים של צדדים שלישיים, כדוגמת קישורים לאתרים אחרים ופרסומים, ייתכן וייאסף מידע באשר לשימושך כאמור, הן מזהה והן שאינו מזהה. מאחר ותכנים אלו אינם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, הינך מתבקש לעיין גם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ובכל מקרה לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לעיון כאמור.


הסרת פרטי המשתמש מרשימת הדיוור

הינך רשאי לפנות לחברה בכל עת על מנת לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור של החברה, באופן לפיו לא תקבל עוד מידע פרסומי מאת החברה.

שימת ליבך כי פנייתך בבקשה כי לא יישלח אליך עוד מידע פרסומי כאמור, אינה מהווה פנייה למחיקת הפרטים כליל ממאגר המידע וזה יישמר במאגרי המידע של החברה לצרכיה שלה בהתאם למסמך מדיניות זו ובהתאם לדין.


דין וסמכות שיפוט

על הוראות מסמך זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת מכל מין וסוג שהוא הנובעת, בין במישרין ובין בעקיפין, מהוראות מסמך זה. כל שימוש באתר הינו על אחריותך הבלעדית והינך נדרש לעשות זאת בהתאם להוראות מסמך זה והוראות הדין בלבד.