תנאי שימוש אתר SUBLET

כללי

אלו הם תנאי השימוש מטעם בעליי הזכויות והמפעילים של אתר www.sublet.co.il ("האתר" ) המציע ו/או עתיד להציע לישראלים, משתמשי האתר, מידע אודות דירות פנויות להשכרה לתקופות קצרות וארוכות וכן משרות פנויות לאיוש בניו יורק שבארה"ב ובכל עיר אחרת בעולם אשר תתווסף לאתר.

השימוש באתר, כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש המנויים להלן ( "תנאי השימוש" ) . לפיכך, כל שימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאים המנויים להלן ולפיכך הינך מתבקש לקרוא אותם בעיון רב. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו כאמור. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בשירותים ובתכנים באמצעות כל מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת אחר מכל מין וסוג שהוא, לרבות באמצעות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד, טאבלטים וכיו"ב, וכן חלים על השימוש בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תנאי מתנאי השימוש המנויים להלן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, הן ביחס לאתר כמכלול, הן לחלקו והן למאפייני (feature) וליישומי (application) האתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים כמובן, גם לנשים.

האתר נועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא אלא בכפוף להסכמת החברה לכך מראש ובכתב. אין להעתיק ו/או להשתמש ואין לאפשר לאחרים להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך ואופן באיזה מתכני האתר לכל מטרה שהיא, בין אם מסחרית ובין שאינה, אלא לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד.

אין לעשות כל פעולה מכל מין וסוג שהוא יש בה כדי (א) למכור, להעביר, להמחות, להפיץ, להנגיש או לנצל (בכל אופן שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש) את האתר; (ב) להעניק רישיון או רישיון משנה; (ג) לייצר תוצרים נגזרים של האתר; (ד) לבצע reverse engineering של האתר לכל מטרה שהיא; (ה) לאפשר לאחר לבצע reverse engineering של האתר; (ו) להעתיק את האתר או איזה מחלקיו ו/או תכניו, בין בעצמך ובין על ידי אחר.

אין לעשות כל שימוש באתר ובתכניו באופן הפוגע ו/או שעלול לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או להפריע ו/או למנוע את אפשרות השימוש באתר לצדדים שלישיים ו/או לאפשר או לפעול לאפשר גישה שאינה מורשית לאתר.

אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו באופן שיש בו כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים ו/או באופן שאינו בהתאם להוראות הדין לרבות תכנים המעודדים, תומכים, מסייעים, מספקים הוראות לביצוע או מנחים לביצוע מעשים המנוגדים להוראות הדין כאמור ו/או כל שימוש שאינו בהתאם להוראות תנאי השימוש האמורים.

אין לפרסם באתר מודעות המהוות פעילות עסקית מסחרית של מתווכי ו/או סוכני נדל"ן, לרבות אך לא רק בשמם ו/או מטעמם ו/או עבורם. כל פרסום מודעה כאמור כרוך בקבלת הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב. כל פרסום מודעה כאמור ו/או פרסום מודעה הנחזית להיות של משתמש פרטי אך למעשה מפורסמת על ידי משתמש במסגרת עיסוקו בתיווך נדל"ן כאמור, תוסר לאלתר מהאתר על ידי החברה, ולא תהא למפרסם כל טענה, דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

אין לעשות כל שימוש באתר לצורך שליחת משלוח דואר זבל בניגוד להוראות הדין לעניין, אין לעשות כל שימוש באתר לצורך שליחתו של חומר המכיל וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים או כל קוד מחשב פוגעני אחר וכן אין להעתיק, לפתח או לייצר (כמוצר עצמאי, על ידי שילוב מרכיבים או התאמה של מוצר או שירות אחרים) טכנולוגיה, שירות או תוכן דומים או מתחרים (במלואם או בחלקם), לאתר ו/או לתכניו, בין בעצמך ובין באמצעות אחר.

בנוסף, אתה מסכים שלא להשתמש באמצעים אוטומטיים, כולל סקריפטים, עכבישים, רובוטים, סורקים, כלי כריית נתונים על מנת להוריד נתונים או להעלות נתונים מהאתר או לאתר (לרבות כל מערכת מחשב או אתר אחר הקשור אליו) ו/או לנסות להשיג גישה לא מורשית למערכת המחשב שלנו או למערכות מחשב של משתמשים אחרים.

כל שימוש באתר ו/או בתכניו שאינו בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי השימוש האמורים, יקנה לחברה וכל מי מטעמה זכאות לקבלת שיפוי מלא בגין כל הוצאותיהם ונזקיהם מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור על יצירת קישורים לאתר ולהציג מתכניו באופן שיש בו כדי לשנות בכל אופן שהוא את תכני האתר, עיצובו ו/או להחסיר ממנו תוכן ו/או פרט כלשהו, מכל מין וסוג שהוא. כמו כן חל איסור על יצירת קישורים לאתר ולהציג מתכניו באתרי אינטרנט בעלי אופי מיני ו/או המציגים תכנים פורנוגרפיים, אתרים המגלים פרטים לגבי קטינים ו/או המזהים אותם, את פרטיהם האישיים, מענם ו/או דרכי התקשרות עימם.

אין להעלות תכנים מכל מין וסוג שהוא לאתר בעלי אופי מאיים כמשמעו בדין ו/או בעלי אופי גזעני, תכנים שאינם ראויים ו/או אשר יש בהם כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בטעם הטוב ו/או בחברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמם הטוב.

החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהסיר מהאתר קישורים ו/או פרסומים ו/או תכנים מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש. כמו כן וככל שתמצא לנכון, החברה רשאית לחסום משתמש משימוש באתר, ככל שבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, השימוש שנעשה באתר אינו תואם את הוראות הדין ו/או את תנאי השימוש האמורים.


נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

בעת העלאת מודעה לאתר, תתבקש לציין פרטי התקשרות עימך, בין אם על מנת שהחברה תוכל ליצור עימך קשר ובין אם העונים למודעתך. פרטי ההתקשרות האמורים, יישמרו על ידי החברה ויחולו עליהם ההוראות הקבועות במסמך מדיניות הפרטיות, כמפורט להלן. לתשומת ליבך, ציון פרטי ההתקשרות עימך מחויבת לצורך פרסום מודעה באתר. ככל שלא תזין את פרטיך כאמור, לא ניתן יהיה לפרסם את מודעתך.


מדיניות ניהול מודעות באתר

מבלי לגרוע מהיעדר אחריותה של החברה לתוכנם של הפרסומים השונים באתר, מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר ו/או לשנות כל מודעה באתר, לרבות אך לא רק בנסיבות בהן תוכנה של המודעה ו/או נוסחה אינו הולם, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.


פרטיות

על השימוש באתר יחולו הכללים וההוראות הקבועים במסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר לעיונך בכל עת. מבלי לגרוע במדיניות הפרטיות כאמור, רישומך ושימושך באתר מהווה הסכמתך לחברה לשמירת פרטיך ולהכללתם במאגר מידע של החברה ושל המפרסמים השונים באתר, הן לצורך שליחת מידע פרסומי, הן על מנת לוודא כי השימוש הנעשה באתר הינו בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש והן לצרכי בקרה וניתוח סטטיסטי, בין אם לצרכי החברה ובין אם לצרכי המפרסמים השונים. מובהר, כי כל שימוש שתעשה החברה כאמור לעיל יהא תוך שמירה מקסימאלית על פרטיותך וזהותך, והכל בהתאם להוראות הדין. בכל עת שתחפוץ בכך, תוכל להסיר את פרטיך מהאתר.

ככל שבאתר זה תוכן מסחרי ו/או אחר אשר הינך סבור שפוגע בך, מפר את הוראות הדין או תנאי השימוש, הינך מוזמן לפנות למשרדי החברה בכתובת: sublet.co.il@gmail.com ואנו נשתדל לסייע, ככל שאכן פנייתך תימצא מוצדקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.


אבטחת מידע ופטור מאחריות

החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה סבירים התואמים המקובל באתרים מסוג זה. למרות האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר והמערכות הקשורות בו.

החברה לא תהא אחראית לכל הוצאה, נזק, אבדן ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שיגרם לך ו/או למי מטעמך בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע זה.


קניין רוחני

לחברה מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא למעט זכויות היוצרים, הנובעות בין במישרין ובין בעקיפין מהאתר, עיצובו והתכנים הכלולים בו (למעט תוכן המודעות השונות המועלות לאתר על ידי המשתמשים השונים, שהינם האחראים הבלעדיים למודעות ולתוכנן), אלא ככל שהוסכם מפורשות אחרת בכתב בין החברה לבין צד שלישי. לפיכך, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, לשנות, להעביר, לפרסם, למכור, ליצור יצירות נגזרות, למכור ו/או להשכיר איזה מתכני האתר, כולם או חלקם, בין בעצמך ובין באמצעות צד שלישי, בכל אמצעי אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום, אמצעי הקלטה ו/או כל אמצעי מכל מין וסוג שהוא אחר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

במקרה של הפרת זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים על ידך או מי מטעמך, תהיה לאותם צדדים שלישיים, הזכות לאכוף את זכויותיהם. הסדר זה הינו בבחינת הסכם לטובת צד שלישי.

סימני המסחר המופיעים באתר, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם קניינם הבלעדי של בעליהם ולפיכך אין לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא בסימנים אלו באופן שיש בו כדי לפגוע בזכויות הבעלים כאמור ושלא בהסכמתם לכך מראש ובכתב.

אתה מסכים לכך כי כל משוב שלך בקשר עם האתר יחשב לרכוש החברה והחברה תהא רשאית לעשות בו כל שימוש ו/או מטרה חוקיים שתמצא לנכון.


אחריות ושיפוי

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בשום אופן שהוא לתוכן המודעות המתפרסמות באתר ואין לה כל ידיעה ו/או מעורבות ו/או נגיעה אודות המשתמשים אשר העלו את המודעות, אמיתות תוכנן, מהימנותן ונכונות תוכנן. כל מעשה וכל פעולה מכל מין וסוג שהוא בעקבות הפרסומים האמורים, אינה באחריותה, בידיעתה ו/או בשליטתה של החברה ו/או מי מטעמה ולפיכך כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המודעות ו/או תוכנן, הינה באחריותו הבלעדית של מפרסם המודעה.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראים למתן כל שיפוי ו/או פיצוי ו/או סעד מכל מין וסוג שהוא לך ו/או לכל צד שלישי באשר הוא בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר.

החברה אינה מתחייבת לזמינותו ופעילותו השוטפת והתקינה של האתר ללא הפרעות ו/או הפסקות ו/או לחסינות האתר מפני גישה בלתי מורשית אשר עלולה לגרום לנזקים, קלקולים, תקלות ו/או כשלים מכל מין וסוג שהוא ולפיכך לא תישא באחריות לכל נזק ו/או אבדן מכל מין וסוג שהוא ולא תהא אחראית לשפות ו/או לפצות בגין כל הוצאה ו/או עלות ו/או נזק ו/או אבדן מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל צד שלישי באופן הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשימוש באתר ו/או מהיעדר היכולת לעשות בו שימוש, לרבות אך לא למעט בגין תקלה ו/או הפרעה ו/או וירוס ו/או ביצוע עבודות תחזוקה באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעריכת שינויים באתר ו/או לביצוע עבודות תחזוקה באתר מכל מין וסוג שהוא וכן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק את פעילותו של האתר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מראש. עשתה החברה שימוש בזכותה כאמור, לא תהא החברה אחראית לכל הוצאה ו/או עלות ו/או נזק ו/או אבדן מכל מין וסוג שהוא שנגרם לכל צד שלישי עקב מימוש זכותה זו.


דין וסמכות שיפוט

על הוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת מכל מין וסוג שהוא הנובעת, בין במישרין ובין בעקיפין, מהוראות הסכם זה.